Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1324 5d64 500
Reposted fromsweet18 sweet18 viaantamariel antamariel
Jesteś jak dzieciak trochę, wiesz? Pójdziesz ogolić nogi, wracasz cała we krwi. Cieszysz się jak widzisz balona. Wierzysz w miłość jak nikt inny i kochasz najmocniej na świecie. Przecież ty nie jesteś przystosowana do tego świata. Ciebie boli to,że ktoś krzywdzi, że ktoś umiera,że są wypadki, jest zło, ludzie są zawistni, dziwki są tanie.
— J. Lynn
Reposted fromrainbowside rainbowside viaTuptol Tuptol
7915 cf1e
Reposted fromvanitaas vanitaas viamalusiaa malusiaa
3522 b3a5
Reposted fromfoina foina viamagolek22 magolek22
1158 3691
Reposted fromolass olass viainsidemylove insidemylove
1418 50c0 500
Jeśli doprowadzisz do porządku własne wnętrze, to co na zewnątrz samo ułoży się we właściwy sposób.
— Eckhart Tolle
Coraz gorzej przychodzi mi zachowywanie spokoju. Opuszczam się w tym. Zapominam jak to się robi. 
— J. Żulczyk
3051 644a 500
Kraków, MDA.
Reposted fromredshadow redshadow viawhattever whattever
4191 be14
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn vianezavisan nezavisan
0367 ed7c
Reposted fromskatrix skatrix viaScivolidinuovo Scivolidinuovo
4473 138d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianewnightmare newnightmare
6789 90a2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamikrokosmos mikrokosmos
5083 3d1d
Reposted frombadwolfangel badwolfangel viaProfesorek Profesorek
1420 2683
4816 ca6f
Reposted fromministerium ministerium viagosiuuaam16 gosiuuaam16
0241 8594 500
7587 46ba 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter viasuben suben
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl